Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Seierup & co.
Lokes Ager 60
6000 Kolding
CVR nr.: 32732771

Telefon: 24647462
Email: andreas@seierup.dk

Arbejdstid

Seierup & co kan opsige enhver aftale med løbende måned + en måned, medmindre andet er skriftligt aftalt i form af en kontrakt eller e-mail.

Nærværende aftale ophører automatisk, når aftalte arbejdsopgave er tilendebragt, med mindre parterne aftaler andet.

Pris og betaling

På fremsendte faktura fremgår det totale beløb inkl. moms. Seierup & co vil fremsende faktura til kunden ved opgavens afslutning, medmindre der er tale om en månedydelse eller andet er skriftligt aftalt i form af en kontrakt eller e-mail.

Seierup & co’s timepris er 500,- ekskl. moms.

Der kan i forbindelse med et større projekt aftales en fast projektpris. Dette fremgår af aftalen (kontrakt eller e-mail med bekræftelse).

Fakturering gennemføres ved udgangen af hver måned inklusive et specificeret timeforbrug. Kunden er forpligtet til at betale indenfor betalingsfristen som fremgår på fakturaen.

Rettigheder

Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til programmer, analyser, rapporter, dokumenter og lignende, som Seierup & co frembringer som led i nærværende kontrakt.

Ansvar

Seierup & co påtager sig ansvaret hvis kunden lider et tab, såfremt dette er en direkte følge af Seierup & co’s manglende overholdelse af denne kontrakt eller har udvist grov forsømmelighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Seierup & co er forpligtet til at underrette hvervgiver om eventuelt aftale- eller ansættelsesforhold hos direkte konkurrerende virksomheder.

Tavshedspligt

Kunde og Seierup & co har tavshedspligt i forhold til begge parters private og interne ageren, samt det kendskab de måtte få til hinandens forretningsforbindelser i forbindelse med opgavens udførsel. Dette er også gældende efter kontraktens udløb. 

Kunden kan afgive nærmere instrukser herom, herunder fx. bede om underskrift af en non-disclosure aftale.

Forsinkelser

Seierup & co er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes leveringsforsinkelser fra andre leverandører, som Seierup & co ikke har indgået aftale med.

Seierup & co er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold på kundens side.

Såfremt der i aftalen måtte være truffet bestemmelser om levering til bestemte tidspunkter, har Seierup & co ret til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt kunden ændrer opgavens omfang/indhold, eller ikke rettidigt leverer aftalte oplysninger, tegninger, dokumenter, data eller lignende, som er en forudsætning for opgavens udførelse.

Seierup & co har endvidere ret til tidsfristforlængelse på minimum 30 dage pga. afholdelse af ferie, såfremt opgavens udførelse strækker sig over en periode, der omfatter juli måned, ligesom Seierup & co har ret til tidsfristforlængelse, hvis Seierup & co bliver ramt af længerevarende sygdom, som dokumenteres med lægeerklæring.

Uoverensstemmelser

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, samt de betingelser, der måtte være forbundet hermed, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten.

Dette kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er stoppet 60 dage efter afsendelsen af en skriftlig advarsel. Dette varsel skal redegøre for grundlaget for beslutningen og tydeligt definere følgerne, hvis der ikke rettes op på de nævnte, problematiske forhold.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, som ikke kan løses i mindelighed, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de civile domstole.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med Seierup & co, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb.

Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Seierup & co. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse, købt hos Seierup & co, kan der sendes en klage til andreas@seierup.dk

Luk
Seierup & co